صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۳۱,۰۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۶۸,۹۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۹۵,۰۱۱,۶۳۳,۶۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۴,۶۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۲,۸۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۲,۸۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱,۲۶۴,۶۶۵ ۱,۲۶۲,۸۳۰ ۱,۲۶۲,۸۳۰ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۹۹۵,۰۱۱,۶۳۳,۶۹۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱,۲۶۹,۶۴۵ ۱,۲۶۷,۷۹۹ ۱,۲۶۷,۷۹۹ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۸,۰۲۶,۴۷۲,۹۰۶,۱۶۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱,۲۶۹,۷۰۷ ۱,۲۶۷,۸۶۱ ۱,۲۶۷,۸۶۱ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۸,۰۲۶,۸۶۳,۶۸۶,۹۵۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱,۲۶۹,۷۶۸ ۱,۲۶۷,۹۲۲ ۱,۲۶۷,۹۲۲ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۸,۰۲۷,۲۵۴,۴۸۴,۷۴۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۲۲۵,۳۹۷ ۱,۲۲۳,۶۱۷ ۱,۲۲۳,۶۱۷ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۷۴۶,۷۵۷,۰۴۰,۲۵۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۲۲۵,۴۴۹ ۱,۲۲۳,۶۶۹ ۱,۲۲۳,۶۶۹ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۷۴۷,۰۸۴,۵۸۵,۹۳۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۲۲۵,۵۰۹ ۱,۲۲۳,۷۲۹ ۱,۲۲۳,۷۲۹ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۷۴۷,۴۶۴,۳۲۰,۳۹۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۱۷۹,۸۴۲ ۱,۱۷۸,۱۲۴ ۱,۱۷۸,۱۲۴ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۴۵۸,۷۳۶,۱۴۴,۶۲۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۱۴۴,۲۱۲ ۱,۱۴۲,۵۴۸ ۱,۱۴۲,۵۴۸ ۰ ۰ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۲۳۳,۵۰۵,۷۷۵,۵۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۱۴۴,۲۷۰ ۱,۱۴۲,۶۰۶ ۱,۱۴۲,۶۰۶ ۰ ۳,۸۲۰,۳۶۸ ۷,۰۵۴,۳۱۱ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۶,۳۳۱,۰۳۰ ۷,۲۳۳,۸۷۴,۷۰۵,۳۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۳۶۳,۹۴۳ ۱,۳۵۹,۷۴۸ ۱,۳۵۹,۷۴۸ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۳,۴۱۳,۸۶۶,۳۹۱,۸۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۲۸۵,۰۷۷ ۱,۲۸۰,۹۸۶ ۱,۲۸۰,۹۸۶ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۳,۲۱۶,۱۲۳,۵۰۳,۶۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۱۷۵,۹۲۹ ۱,۱۷۱,۹۹۶ ۱,۱۷۱,۹۹۶ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۹۴۲,۴۸۵,۹۵۸,۹۹۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۱۶۷,۴۸۳ ۱,۱۶۵,۸۱۳ ۱,۱۶۵,۸۱۳ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۹۲۶,۹۶۳,۶۰۸,۶۷۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۱۲۴,۰۶۲ ۱,۱۲۲,۴۴۲ ۱,۱۲۲,۴۴۲ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۸۱۸,۰۷۱,۶۷۰,۵۱۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۹۲,۱۳۴ ۱,۰۹۰,۵۷۰ ۱,۰۹۰,۵۷۰ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۷۳۸,۰۵۲,۰۸۹,۶۶۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۰۹۲,۲۳۰ ۱,۰۹۰,۶۶۶ ۱,۰۹۰,۶۶۶ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۷۳۸,۲۹۳,۱۲۳,۲۵۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۰۹۲,۳۲۶ ۱,۰۹۰,۷۶۲ ۱,۰۹۰,۷۶۲ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۷۳۸,۵۳۴,۱۶۸,۶۷۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۰۷۴,۶۶۶ ۱,۰۷۳,۱۳۲ ۱,۰۷۳,۱۳۲ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۶۹۴,۲۷۱,۵۱۶,۱۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۰۵۱,۶۴۳ ۱,۰۵۰,۱۴۴ ۱,۰۵۰,۱۴۴ ۰ ۰ ۳,۲۳۳,۹۴۳ ۰ ۷۲۳,۲۸۱ ۲,۵۱۰,۶۶۲ ۲,۶۳۶,۵۵۷,۳۰۳,۷۸۶
  مشاهده همه